Trwa komunikacja
ikona zamknięcia menu mobilnego
www.teatrroma.pl

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

W związku ze zbliżającą się wizytą Państwa w Teatrze Muzycznym ROMA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mającymi chronić zdrowie Państwa i innych naszych gości, uprzejmie prosimy o wypełnienie tego oświadczenia. Państwa dane będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie w celach związanych z ochroną zdrowia publicznego. UWAGA- oświadczenie  w formie elektronicznej mogą złożyć wyłącznie  Widzowie, którzy kupili bilety w kasie Teatru lub za pośrednictwem strony internetowej bilety.teatrroma.pl.

Dane Widza

Oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy:*

Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych Widzów, zobowiązuję się przebywając na terenie Teatru do:*

 

 Niniejszy formularz został opracowany na podstawie zaleceń dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny:

 https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

 
**W przypadku widzów niepełnoletnich oświadczenie powinien złożyć opiekun prawny.

 

* Pole obowiązkowe 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator Danych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, w dalszej części zwany jako TMR.

 Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych można się

z nami skontaktować pod adresem naszego inspektora ochrony danych, e-mail: iod@teatrroma.pl lub pod adresem Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. TMR zbiera i przetwarza dane osobowe dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. w zakresie gromadzenia informacji o imieniu , nazwisku, numerze biletu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu realizacji umowy;
  2. w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowia tj. w szczególności informacji związanych z wirusem SARS – CoV – 2, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami;
  3. w zakresie gromadzenia informacji o danych kontaktowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przekazanie informacji stosownym służbom na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu;
  4. w zakresie wglądu do danych osobowych zawartych w unijnym certyfikacie szczepienia przeciwko COVID-19, na podstawie zgody wyrażonej poprzez czynność zakupu i/lub skorzystania z biletu dla widza zaszczepionego oraz okazania certyfikatu przed wejściem na wydarzenie, na warunkach opisanych w zaakceptowanym podczas zakupu Regulaminu, a także na podstawie art.  6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu realizacji umowy.

 

 

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotowi dokonującemu weryfikacji oświadczeń́ i certyfikatów szczepienia przeciwko COVID-19 w imieniu TMR a także dostawcy systemów informatycznych.

 

Okresy przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODOa w zakresie zebranych oświadczeń przez okres dwóch tygodni od dnia wydarzenia , w którym Pan/Pani uczestniczył/a.Dane osobowe zawarte w unijnym certyfikacie szczepienia przeciwko COVID-19 będą przetwarzane wyłącznie podczas dokonywania weryfikacji przy wejściu na wydarzenie i nie będą przechowywane.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 -prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.

-prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

 

Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych w części pierwszej oświadczenia jest obowiązkowe i stanowi warunek wejścia na teren TMR i uczestniczenia w wydarzeniu. Podanie danych osobowych w części fakultatywnej oświadczenia (dane kontaktowe) jest dobrowolne i od ich podania nie jest warunkowane wejście na teren TMR i uczestnictwo w wydarzeniu. Wgląd do danych zawartych w unijnym certyfikacie szczepienia przeciwko COVID-19 jest potrzebny do zweryfikowania osoby korzystającej z biletu dla widza zaszczepionego.