Trwa komunikacja
ikona zamknięcia menu mobilnego
www.teatrroma.pl

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

W związku ze zbliżającą się wizytą Państwa w Teatrze Muzycznym ROMA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mającymi chronić zdrowie Państwa i innych naszych gości, uprzejmie prosimy o wypełnienie tego oświadczenia. Państwa dane będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie w celach związanych z ochroną zdrowia publicznego.

Dane Widza

Oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy:*

Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych Widzów, zobowiązuję się przebywając na terenie Teatru do:*

 Niniejszy formularz został opracowany na podstawie zaleceń dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny:

 https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

 
**W przypadku widzów niepełnoletnich oświadczenie powinien złożyć opiekun prawny.

 

* Pole obowiązkowe 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator Danych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, w dalszej części zwany jako TMR. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem naszego inspektora ochrony danych, e-mail: iod@teatrroma.pl lub pod adresem Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. TMR zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowana COVID-19 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach tym związanych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w tym celu na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z art. art. 8a ust. 5-9 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonym art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO, a także na podstawie art. 9 ust. 2. lit. b RODO w zw. z art. 207 kodeksu pracy, które nakładają na władze TMR odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno pracowników TMR jak i osób przebywających na jego terenie jako uczestnicy spektaklu. Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych w części oznaczonej * jest obowiązkowe i stanowi warunek wejścia na teren TMR i uczestniczenia w spektaklu. Podanie danych osobowych w części fakultatywnej oświadczenia (dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne i od ich podania nie jest warunkowane wejście na teren TMR i uczestnictwo w spektaklu. Poprzez podanie danych osobowych w części fakultatywnej wyrażana jest zgoda na ich przetwarzanie, podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i może być cofnięta w każdym czasie. jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotowi dokonującemu weryfikacji oświadczeń w imieniu TMR. Okresy przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez TMR od daty ich przekazania przez okres dwóch tygodni od dnia Pani/Pana spektaklu. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. TMR nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych. Prawa osoby, której dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez TMR, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez złożenie wniosku w sposób i na adresy wskazane na wstępie (Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych). Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez TMR Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych. TMR nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Poniżej znajdą Państwo informację dotyczące przetwarzania danych osobowych.